ข่าวประชาสัมพันธ์


ข้อมูลทั้งหมด 487 ระเบียน « Previous 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 16 25 Next »

เลขที่ หัวข้อข่าว ประเภท
181/2561

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินการอ่านการเขียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ภาคเรียนที่ ๑ ครั้งที่ ๒

-
โพสเมื่อ 2019-01-09 11:50:18

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
184/2561

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑

-
โพสเมื่อ 2019-01-09 11:50:46

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
200/2561

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

-
โพสเมื่อ 2019-01-09 11:23:01

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
206/2561

แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินปัจจัยพื้นฐาน (ค่าใช้จ่ายที่นักเรียนยากจนต้องการจำเป็นในการดำรงชีวิตประจำวัน) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

-
โพสเมื่อ 2019-01-09 11:43:14

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
207/2561

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑

-
โพสเมื่อ 2019-01-09 11:43:36

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
208/2561

แต่งตั้งคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย

-
โพสเมื่อ 2019-01-09 11:41:15

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
209/2561

การแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

-
โพสเมื่อ 2019-01-09 11:41:44

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
210/2561

การแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินและเก็บรักษากุญแจตู้นิรภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

-
โพสเมื่อ 2019-01-09 11:42:04

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
211/2561

การแต่งตั้งหัวหน้างานการเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่บัญชีโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

-
โพสเมื่อ 2019-01-09 11:42:28

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
212/2561

การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับ – จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

-
โพสเมื่อ 2019-01-09 11:42:53

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
218/2561

แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2019-01-09 11:45:28

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
223/2561

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๑

-
โพสเมื่อ 2019-01-09 11:39:57

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
224/2561

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑

-
โพสเมื่อ 2019-01-09 11:39:32

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
225/2561

แต่งตั้งครูที่ปรึกษาประจำชั้น ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๑

-
โพสเมื่อ 2019-01-09 11:39:10

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
226/2561

แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการแจกเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๑

-
โพสเมื่อ 2019-01-09 11:38:46

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
227/2561

แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทำหน้าที่เวรประจำวัน ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๑

-
โพสเมื่อ 2019-01-09 11:38:22

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
228/2561

แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทำหน้าที่เวรประจำวันศุกร์ ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๑

-
โพสเมื่อ 2019-01-09 11:37:59

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
229/2561

แต่งตั้งครูพี่เลี้ยง เพื่อทำการนิเทศการปฏิบัติงานสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

-
โพสเมื่อ 2019-01-09 11:37:36

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
238/2561

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการติวโอเน็ต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

-
โพสเมื่อ 2019-01-09 11:37:13

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
244/2561

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ ๖

-
โพสเมื่อ 2019-01-09 11:36:45

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง

ข้อมูลทั้งหมด 487 ระเบียน « Previous 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 16 25 Next »

ผู้อำนวยการโรงเรียน

บุคลากร

ลิงค์น่าสนใจ