ข่าวประชาสัมพันธ์


ข้อมูลทั้งหมด 451 ระเบียน « Previous 1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 17 23 Next »

เลขที่ หัวข้อข่าว ประเภท
49/2560

แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560

-
โพสเมื่อ 2018-07-06 11:24:03

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
50/2560

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือน เมษายน 2560

-
โพสเมื่อ 2018-07-06 11:24:37

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
51/2560

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

-
โพสเมื่อ 2018-07-06 11:25:11

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
52/2560

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบรับเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

-
โพสเมื่อ 2018-07-06 11:26:04

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
61/2560

แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการแจกเงินค่าเครื่องแบบและค่าอุปกรณ์การเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2560

-
โพสเมื่อ 2018-07-06 11:34:37

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
62/2560

การแต่งตั้งคณะกรรมการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็กพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2560

-
โพสเมื่อ 2018-07-06 11:31:09

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
62./2560

แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทำหน้าที่เวรประจำวัน ประจำปีการศึกษา 1/2560

-
โพสเมื่อ 2018-07-06 11:33:40

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
63/2560

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามองค์ประกอบงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคมตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการ

-
โพสเมื่อ 2018-07-06 11:29:35

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
63./2560

แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทำหน้าที่เวรประจำวันศุกร์ ประจำปีการศึกษา 1/2650

-
โพสเมื่อ 2018-07-06 11:32:57

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
64/2560

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามสาระการเรียนรู้ (พืชศึกษา) งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุ

-
โพสเมื่อ 2018-07-06 11:28:04

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
64./2560

แต่งตั้งครูที่ปรึกษาประจำชั้น ประจำปีการศึกษา 1/2560

-
โพสเมื่อ 2018-07-06 11:32:16

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
66/2560

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2560

-
โพสเมื่อ 2018-07-06 11:35:58

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
67/2560

แต่งตั้งผู้บังคับบัญชา ลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2560

-
โพสเมื่อ 2018-07-06 11:36:37

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
74/2560

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยวิธีตกลงราคา

-
โพสเมื่อ 2018-07-06 11:38:21

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
79/2560

แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินปัจจัยพื้นฐานสนับสนุนการจัดซื้อชุดกาวน์ ประจำปีการศึกษา 1/2560

-
โพสเมื่อ 2018-07-06 11:39:25

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
80/2560

แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการประเมินผลการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามสภาพจริง เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2560

-
โพสเมื่อ 2018-07-06 11:40:33

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
83/2560

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเข้าค่ายคณะกรรมการนักเีรยน ประจำปีการศึกษา 2560

-
โพสเมื่อ 2018-07-06 11:41:33

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
85/2560

แต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

-
โพสเมื่อ 2018-07-06 11:42:16

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
86/2560

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ Big Cleaning Day ประจำปีการศึกษา 1/2560

-
โพสเมื่อ 2018-07-06 11:43:10

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง
87/2560

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือน มิถุนายน 2560

-
โพสเมื่อ 2018-07-06 11:43:51

โพสโดย นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย
คำสั่ง

ข้อมูลทั้งหมด 451 ระเบียน « Previous 1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 17 23 Next »

ผู้อำนวยการโรงเรียน

บุคลากร

ลิงค์น่าสนใจ