กิจกรรมของโรงเรียน


ข้อมูลทั้งหมด 20 ระเบียน 1 2

หัวข้อกิจกรรม ผู้ประกาศ

โครงการาการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทศโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีการศ
    วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ทางโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคมได้จัด "โครงการาการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทศโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีการศึกษา 2561 " เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทุกท่านมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) เป็นเครื่องมือการเรียนรู้้ด้านการจัดการเรียนการการสอนให้แก่นักเรียน

โพสเมื่อ 2018-11-15 15:08:01
นางสาววาสนา นุพันธ์ คลิกดูภาพกิจกรรม

กิจกรรมภายในโรงเรียน 4
    ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ครูและนักเรียนได้จัดกิจกรรมการฝึกทักษะเตรียมความพร้อมการแข่งขัน ศิลปะหัตถกรรม

โพสเมื่อ 2018-11-15 11:28:32
นางสาววาสนา นุพันธ์ คลิกดูภาพกิจกรรม

กิจกรรมภายในโรงเรียน 3
    ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ครูและนักเรียนได้จัดกิจกรรมการปรับภูมิทัศน์ภายในสวนพฤษศาสตร์เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้และเกิดทักษะการดำเนินชีวิตเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

โพสเมื่อ 2018-11-15 11:22:41
นางสาววาสนา นุพันธ์ คลิกดูภาพกิจกรรม

กิจกรรมภายในโรงเรียน 2
    ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ครูและนักเรียนได้จัดกิจกรรมการฝึกทักษะเตรียมความพร้อมการแข่งขัน ศิลปะหัถกรรม

โพสเมื่อ 2018-11-15 11:16:30
นางสาววาสนา นุพันธ์ คลิกดูภาพกิจกรรม

กิจกรรมภายในโรงเรียน 1
    ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ครูและนักเรียนได้จัดกิจกรรมการปรับภูมิทัศน์ภายในสวนพฤษศาสตร์และการเพาะชำต้นไม้ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้เพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

โพสเมื่อ 2018-11-15 11:14:59
นางสาววาสนา นุพันธ์ คลิกดูภาพกิจกรรม

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561
    ในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม ได้จัดกิจกรรม "ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 " เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดและสัมพันธภาพที่ดีของระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง และเอื่ออำนวยให้ผู้ปกครองได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิด และสร้างสัมพันธภาพที่ดีและใกล้ชิดมากขึ้น อีกทั้งแจ้งแนวทางการดำเนินงาน ของโรงเรียน ความก้าวหน้าของการจักการศึกษา มีการเปิดโอกาศให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

โพสเมื่อ 2018-11-06 14:28:49
นางสาววาสนา นุพันธ์ คลิกดูภาพกิจกรรม

สัปดาห์วิทยาศาสตร์
    ในวันที่ 14-18 สิงหาคม 2561โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม ได้จัดกิจกรรม "สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 " เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" และเฉลิมพระเกียรติ พระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

โพสเมื่อ 2018-08-17 14:58:20
นางสาววาสนา นุพันธ์ คลิกดูภาพกิจกรรม

วันแม่แห่งชาติ
    ในวันที่ 12 สิงหาคม 2561โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม ได้จัดกิจกรรม

แก้ไขโพสเมื่อ 2018-08-17 14:56:11
นางสาววาสนา นุพันธ์ คลิกดูภาพกิจกรรม

กิจกรรมเข้าพรรษา
    เนื่องในวันพุธ ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 โรงเรียนเมืองโพธิ์พิทยาคม ได้จัด

แก้ไขโพสเมื่อ 2018-08-17 14:56:01
นางสาววาสนา นุพันธ์ คลิกดูภาพกิจกรรม

จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
    เนื่องในวันพุธ ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนเมืองโพธิ์พิทยาคม ร่วมบำเพ็ญประโยชน์โดยการเก็บยะ กวาดถนน บริเวณริมถนนหมายเลข 24 ในโครงการ จิตอาสา เราทำความด้วยหัวใจ ในวโรกาสเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชน ในเขตอำเภอหนองกี่ เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

แก้ไขโพสเมื่อ 2018-08-01 09:04:56
นางสาววาสนา นุพันธ์ คลิกดูภาพกิจกรรม

จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
    เนื่องในวันพุธ ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ลูกเสือ โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม ร่วมบำเพ็ญประโยชน์โดยการเก็บขยะ กวาดถนน บริเวณริมถนนหมายเลข 24 ในโครงการ จิตอาสา เราทำความด้วยหัวใจ ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชน ในเขตอำเภอหนองกี่ เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

แก้ไขโพสเมื่อ 2018-08-01 09:05:26
นางสาววาสนา นุพันธ์ คลิกดูภาพกิจกรรม

โครงการอบรมส่งเสริมคุรธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
    วันที่ 6-9 กรกฎาคม พ.ศ.2561 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม ได้จัดกิจกรรม "โครงการอบรมส่งเสริมคุรธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ " เพื่อเสริมสร้างความมีคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักเรียนโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม เสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้แเก่นักเรียน ลดปัญหาความเสื่อมโทรมทางด้านศีลธรรมในสังคม และเป็นตัวอย่างที่ดีและเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม

โพสเมื่อ 2018-07-16 10:05:41
นางสาววาสนา นุพันธ์ คลิกดูภาพกิจกรรม

การแข่งขันกีฬา-กรีฑาเสริมสร้างพัฒนาคุณภาพชีวิต (กีฬาภายใน)
    วันที่ 28-30 มิถุนายน พ.ศ.2561 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม ได้จัดกิจกรรม "การแข่งขันกีฬา-กรีฑาเสริมสร้างพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีการศึกษา 2561 " เพื่อให้นักเรียนมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง เป็นผู็มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง รักการออกกำลังกาย รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

โพสเมื่อ 2018-07-03 15:42:30
นายจิรศักดิ์ ยอดชะลูด คลิกดูภาพกิจกรรม

Music Contest 2018
    วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2561 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม ได้จัดกิจกรรม " Music Contest 2018 " เพื่อเพื่อสร้างความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างความสามัคคี และการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ของเยาวชน และยังเป็นเวทีเริ่มต้นในการสร้างโอกาสทางอาชีพนักดนตรี

โพสเมื่อ 2018-07-03 13:33:59
นายจิรศักดิ์ ยอดชะลูด คลิกดูภาพกิจกรรม

TO BE NUMBER ONE
    วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2561 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม ได้จัดกิจกรรม " To Be Number One" เพื่อดูแลป้องกันเยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติด

โพสเมื่อ 2018-07-03 13:31:40
นายจิรศักดิ์ ยอดชะลูด คลิกดูภาพกิจกรรม

วันสุนทรภู่
    วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2561 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม ได้จัดกิจกรรม "วันสุนทรภู่" เพื่อน้อมรำลึกถึง พระสุนทรโวหาร (สุนทรภู่) เจ้ากรมพระอาลักษณ์ฝ่ายพระราชวัง ผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นกวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น

โพสเมื่อ 2018-07-03 13:26:23
นายจิรศักดิ์ ยอดชะลูด คลิกดูภาพกิจกรรม

สวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
    วันที่ 27 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม ได้จัดกิจกรรม "สวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ" เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2454 และเพื่อถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ

โพสเมื่อ 2018-07-03 13:23:04
นายจิรศักดิ์ ยอดชะลูด คลิกดูภาพกิจกรรม

กิจกรรมรับน้อง ประจำปี 2561
    วันที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม ได้จัดกิจกรรม "รับน้อง" เพื่อให้นักเรียนรู้รักสามัคคีรักใคร่ กลมเกลียว เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

โพสเมื่อ 2018-07-03 13:18:51
นายจิรศักดิ์ ยอดชะลูด คลิกดูภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปี 2561
    วันที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคมได้จัดกิจกรรม "วันไหว้ครู" เพื่อให้นักเรียนน้อมรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ผู้อบรมสั่งสอนศิลปวิทยาและปลูกฝังความมีคุณธรรมจริยธรรมแก่ลูกศิษย์

โพสเมื่อ 2018-07-03 13:00:20
นายจิรศักดิ์ ยอดชะลูด คลิกดูภาพกิจกรรม

กิจกรรมเข้าค่ายคณะกรรมการนักเรียนประจำปี 2561
    วันที่ 24-25 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม ได้จัดกิจกรรม "เข้าค่ายคณะกรรมการนักเรียน" สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เพื่อให้คณะกรรมการนักเรียนชุดใหม่ ได้เรียนรู้วิธีการทำงาน ฝึกปฏิบัติงานฝ่ายต่างๆ ฝึกความรับผิดชอบและความสามัคคีในการทำงาน

โพสเมื่อ 2018-07-03 12:55:41
นายจิรศักดิ์ ยอดชะลูด คลิกดูภาพกิจกรรม

ข้อมูลทั้งหมด 20 ระเบียน 1 2

ผู้อำนวยการโรงเรียน

บุคลากร

ลิงค์น่าสนใจ