ข้อมูลบุคลากรของโรงเรียน

ลำดับ รูปภาพ ชื่อ- สกุล อายุ กลุ่มสาระการเรียนรู้
1 นายพณิชย์ภณ หลักฐิติวัฒน์ 55 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2 นายวันชัย รินทะ 42 วิทยาศาสตร์
3 นายเดชาธร พองาม 41 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
4 นางธมนพัชร์ แวงสันทียะกุล 36 วิทยาศาสตร์
5 นางณิชาภา ชัยวงศ 35 วิทยาศาสตร์
6 นางสาวพรปวีณ์ ทะนานทอง 36 ภาษาต่างประเทศ
7 นางสาวกฤษณา  วงษ์มามี 34 ภาษาไทย
8 นางสาวสุทิตย์ เงางาม 33 สังคมศึกษา
9 นายกิตติกร จุนทวิเทศ 49 สุขศึกษาพละศึกษา
10 นายจิรศักดิ์ ยอดชะลูด 33 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
11 นายถิรวัฒน์ แขวงนอก 33 สังคมศึกษา
12 นางปรียานุช ทวีพูน 33 ภาษาต่างประเทศ
13 นายกฤษณะ แวงสันเทียะ 40 วิทยาศาสตร์
14 นางสาววรรณกานต์ วารินกุด 35 ภาษาไทย
15 นายภัทรเดช ภิรมย์จิตร 31 คณิตศาสตร์
16 นางสาวสุวรรณี แก้วระหัน 34 ภาษาต่างประเทศ
17 นางสาวมณฑกานต์ ยืนนาน 38 วิทยาศาสตร์
18 นางสาวเพ็ญประภา พันธ์สมบัติ 36 วิทยาศาสตร์
19 นายสมควร นวลแย้ม 27 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
20 นางสาวฑิฆัมพร ยอดดี 26 วิทยาศาสตร์
21 นางสาวพลอยใจ เพ่งพิศ 24 ศิลปะ
22 นายนิติพล อุ่นรัมย์ 2 คณิตศาสตร์
23 นางสาววาสนา นุพันธ์ 22 การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ผู้อำนวยการโรงเรียน

บุคลากร

ลิงค์น่าสนใจ