ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว ประเภท

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี2562

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี2562
แก้ไขโพสเมื่อ 2019-01-09 11:27:53

โพสโดย นายผู้ดูแล ระบบใหญ่
หนังสือราชการ

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑

-
โพสเมื่อ 2019-01-09 11:50:46

โพสโดย นางสาวปิลันธสุทธิ์ เอื้อโภไคย
คำสั่ง

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินการอ่านการเขียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ภาคเรียนที่ ๑ ครั้งที่ ๒

-
โพสเมื่อ 2019-01-09 11:50:18

โพสโดย นางสาวปิลันธสุทธิ์ เอื้อโภไคย
คำสั่ง

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑

-
โพสเมื่อ 2019-01-09 11:43:36

โพสโดย นางสาวปิลันธสุทธิ์ เอื้อโภไคย
คำสั่ง

แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินปัจจัยพื้นฐาน (ค่าใช้จ่ายที่นักเรียนยากจนต้องการจำเป็นในการดำรงชีวิตประจำวัน) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

-
โพสเมื่อ 2019-01-09 11:43:14

โพสโดย นางสาวปิลันธสุทธิ์ เอื้อโภไคย
คำสั่ง

การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับ – จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

-
โพสเมื่อ 2019-01-09 11:42:53

โพสโดย นางสาวปิลันธสุทธิ์ เอื้อโภไคย
คำสั่ง

กิจกรรมของโรงเรียน

หัวข้อกิจกรรม ผู้ประกาศ

เข้าค่ายลูกเสือ
    วันที่ 26-28 ธันวาคม 2561 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม จัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2561

โพสเมื่อ 2019-01-08 13:55:09
นางสาววาสนา นุพันธ์ คลิกดูภาพกิจกรรม

การอบรมกฏหมายเบื้องต้น
    วันที่ 26 ธันวาคม 2561 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม จัดกิจกรรมการอบรมความรูู้เรื่องกฏหมายเบื้องต้นให้แก่นักเรียน

โพสเมื่อ 2019-01-08 13:52:26
นางสาววาสนา นุพันธ์ คลิกดูภาพกิจกรรม

ค่ายดาราศาสตร์
    วันที่ 14-15 ธันวาคม 2561 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม จัดกิจกรรมเปิดฟ้าตามหาดาวเฝ้าชมฝนดาวตกเจมินีิดส์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา พัฒนาผู้เรียนให้รู้จักคิดอย่างเป็นระบบ เรียนรู้ปรากฏการณ์ท้องฟ้าจากประสบการณ์จริงและสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์-ดาราศาสตร์ ขอบคุณชุมนุมนักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม และคณะครูโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคมที่ได้ร่วมกันสร้างโอกาสดีๆให้กับนักเรียน

โพสเมื่อ 2018-12-17 13:00:39
นางสาววาสนา นุพันธ์ คลิกดูภาพกิจกรรม

ทัศนศึกษาสวนสัตว์นครราชสีมา
    วันที่ 13 ธันวาคม 2561 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคมได้นำนักเรียนเข้าทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ สวนสัตว์นครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ตระหนักถึงความสำคัญของแหล่งเรียนรู้ กระตือรือร้นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รู้จักการนำความรู้จากแหล่งเรียนรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์และแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน และมีเจตคติที่ดีต่อการศึกษานอกสถานที่

โพสเมื่อ 2018-12-17 08:38:41
นางสาววาสนา นุพันธ์ คลิกดูภาพกิจกรรม

มอบเกียรติบัตรการแข่งทักษะศิลปหัตศิลป์
    วันที่ 3 ธันวาคม 2561 ทางโรงเรียนได้ทำการมอบเกียรติบัตรการแข่งทักษะศิลปหัตศิลป์ ประจำปี 2561เพื่อแสดงถึงทักษะและความสามารถของนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันในการ สืบสานหัตถศิลป์ถิ่นอีสาน ตำนานภูมิปัญญา ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0

โพสเมื่อ 2018-12-03 15:35:29
นางสาววาสนา นุพันธ์ คลิกดูภาพกิจกรรม

ข่าวการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน

บุคลากร

ลิงค์น่าสนใจ