ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว ประเภท

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามสาระการเรียนรู้ (พืชศึกษา) งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุ

-
โพสเมื่อ 2018-07-17 10:26:50

โพสโดย นางสาวปิลันธสุทธิ์ เอื้อโภไคย
คำสั่ง

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามองค์ประกอบงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคมตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการ

-
โพสเมื่อ 2018-07-17 10:26:09

โพสโดย นางสาวปิลันธสุทธิ์ เอื้อโภไคย
คำสั่ง

การแต่งตั้งคณะกรรมการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็กพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2561

-
โพสเมื่อ 2018-07-17 10:25:08

โพสโดย นางสาวปิลันธสุทธิ์ เอื้อโภไคย
คำสั่ง

ขอความร่วมมือรณรงค์งดเหล้าครบพรรษา ปี 2561

-
โพสเมื่อ 2018-07-16 14:58:43

โพสโดย นางสาวปิลันธสุทธิ์ เอื้อโภไคย
ประกาศทั่วไป

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

-
โพสเมื่อ 2018-07-16 14:33:39

โพสโดย นางสาวปิลันธสุทธิ์ เอื้อโภไคย
คำสั่ง

ประชาสัมพันธ์โครงการและเข้าร่วมอบรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในวันที่ 5 ก.ค. 61 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:44:43

โพสโดย นางสาวปิลันธสุทธิ์ เอื้อโภไคย
ประกาศทั่วไป

กิจกรรมของโรงเรียน

หัวข้อกิจกรรม ผู้ประกาศ

โครงการอบรมส่งเสริมคุรธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
    วันที่ 6-9 กรกฎาคม พ.ศ.2561 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม ได้จัดกิจกรรม "โครงการอบรมส่งเสริมคุรธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ " เพื่อเสริมสร้างความมีคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักเรียนโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม เสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้แเก่นักเรียน ลดปัญหาความเสื่อมโทรมทางด้านศีลธรรมในสังคม และเป็นตัวอย่างที่ดีและเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม

โพสเมื่อ 2018-07-16 10:05:41
นางสาววาสนา นุพันธ์ คลิกดูภาพกิจกรรม

การแข่งขันกีฬา-กรีฑาเสริมสร้างพัฒนาคุณภาพชีวิต (กีฬาภายใน)
    วันที่ 28-30 มิถุนายน พ.ศ.2561 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม ได้จัดกิจกรรม "การแข่งขันกีฬา-กรีฑาเสริมสร้างพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีการศึกษา 2561 " เพื่อให้นักเรียนมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง เป็นผู็มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง รักการออกกำลังกาย รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

โพสเมื่อ 2018-07-03 15:42:30
นายจิรศักดิ์ ยอดชะลูด คลิกดูภาพกิจกรรม

Music Contest 2018
    วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2561 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม ได้จัดกิจกรรม " Music Contest 2018 " เพื่อเพื่อสร้างความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างความสามัคคี และการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ของเยาวชน และยังเป็นเวทีเริ่มต้นในการสร้างโอกาสทางอาชีพนักดนตรี

โพสเมื่อ 2018-07-03 13:33:59
นายจิรศักดิ์ ยอดชะลูด คลิกดูภาพกิจกรรม

TO BE NUMBER ONE
    วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2561 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม ได้จัดกิจกรรม " To Be Number One" เพื่อดูแลป้องกันเยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติด

โพสเมื่อ 2018-07-03 13:31:40
นายจิรศักดิ์ ยอดชะลูด คลิกดูภาพกิจกรรม

วันสุนทรภู่
    วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2561 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม ได้จัดกิจกรรม "วันสุนทรภู่" เพื่อน้อมรำลึกถึง พระสุนทรโวหาร (สุนทรภู่) เจ้ากรมพระอาลักษณ์ฝ่ายพระราชวัง ผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นกวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น

โพสเมื่อ 2018-07-03 13:26:23
นายจิรศักดิ์ ยอดชะลูด คลิกดูภาพกิจกรรม

ข่าวสาร สพฐ.


ข่าวการศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน

บุคลากร

ลิงค์น่าสนใจ