ข้อมูลบุคลากรของโรงเรียน

ลำดับ รูปภาพ ชื่อ- สกุล อายุ กลุ่มสาระการเรียนรู้
1 นายถิรวัฒน์ แขวงนอก 33 สังคมศึกษา
2 นายจิรศักดิ์ ยอดชะลูด 33 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
3 นายสมควร นวลแย้ม 27 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
4 นางสาวพรปวีณ์ ทะนานทอง 36 ภาษาต่างประเทศ
5 นางสาวสุวรรณี แก้วระหัน 34 ภาษาต่างประเทศ
6 นางปรียานุช ทวีพูน 33 ภาษาต่างประเทศ
7 นายกฤษณะ แวงสันเทียะ 40 วิทยาศาสตร์
8 นางณิชาภา ชัยวงศ 35 วิทยาศาสตร์
9 นายกิตติกร จุนทวิเทศ 49 สุขศึกษาพละศึกษา
10 นางสาวปานรดา เอื้อโภไคย 34

ผู้อำนวยการโรงเรียน

บุคลากร

ลิงค์น่าสนใจ