เอกสารราชการ

แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่บุคลากรปฏิบัติหน้าที่พิเศษนอกเหนือจากงานการสอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

อ่านต่อ...

แต่งตั้งคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียนของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563

อ่านต่อ...

แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความปลอดภัยในสถานที่ราชการ ระดับสถานศึกษา

อ่านต่อ...

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

อ่านต่อ...

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

อ่านต่อ...

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือนกันยายน 2563

อ่านต่อ...

จดหมายข่าวเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม

ไหว้ครู ประจำปี 2563
รณรงค์ “ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง”
ถวายพระพรชัยมงคล
เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม 2563
ประชุมผู้ปกครอง
วันเปิดเทอม
สวัสดีคุณครู
รับนักเรียนและประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.1 ม.4

กิจกรรมของโรงเรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

บุคลากร

ลิงค์น่าสนใจ