แผนภูมิเปรียบเทียบปริมาณพรรณไม้แยกตามลักษณะวิสัย

กิจกรรมเกี่ยวกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม

ประชุมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ...

ห้องสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ...

ศึกษาดูงาน ...

บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์เข้ากับก ...

ใช้พื้นที่จัดการเรียนรู้ ...

ลักษณะพฤกษฯ-ฟักข้าว ...

สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว ...

โครงงานสบู่ฟักข้าว ...

การใช้ประโยชน์ในท้องถิ่น ...

กิจกรรมบูรณาการงานสวนพฤกษฯ สปาเก ...

กิจกรรมยามเช้าเข้าสวน ...

โครงงานน้ำฟักข้าว ...

กิจกรรมการเรียนวิทยาศษสตร์ ...

โครงงานวุ้นฟักข้าว ...

พาน้องท่องสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ...

โครงงานทำสมุนไพรน้ำฟักข้าว ...

ศึกษาข้อมูลต่างๆของพืชศึกษา ...

การรวบรวมพันธุ์ไม้นำเข้าปลูกในโร ...

การจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้ที่สมบูรณ ...

การจัดทำทะเบียนพรรณไม้ ...

การจัดทำผังพรรณไม้ ...

การวาดภาพทางพฤกษศาสตร์ ...

การจัดทำตัวอย่างพรรณไม้แห้ง ...

การศึกษาโครงสร้างส่วนประกอบ และก ...

สำรวจ ติดชื่อพื้นเมือง และเลขหมา ...