ที่ปรึกษาและผู้ประสานงาน 

ที่ปรึกษาประสานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

 
   

  นายอนุพงส์ อินทปัญญา  

  ดร. ประไพศรี สุภา  

  นายพร้อม พรหมภู่  

  นางเพ็ญศรี  พืชพันธ์  

  นางสาวสุรางค์  บุญฮก  

  ผศ. ธีรวรรณ นุตประพันธ์  

  นางประสพศรี  เตมียบุตร  

  ผศ. ดวงจิต แก้วอุบล  

  นายทนงศักดิ์  มณีวรรณ  

  นายอุดม ล้อมวงศ์พานิช  

  นางศิริลักษณ์  จันทรมานนท์  

  นางพัทธนันท์ สมบูรณ์พงษ์  

  นายสมพงษ์ พลสูงเนิน  

  นายชุมพล สงเคราะห์ธรรม  

  นายประเสริฐ  เกษตรเอี่ยม  

  นางสาวประนอม  รัตนชัย  

  นายทวีชัย สัจจาริยรักษ์  

  นายมงคล เดชวรรณ  

  นายชาติ สว่างศรี  

  นายโสภณ สุรโยธี  

  นางประภัสสร  ชัยชนะใหญ่  

  รศ. กมลทิพย์ กสิภาร์  

  นางสุภัทรา สัจจา  

  นายชัชวาลย์   วีระชาติ  

  นางอมรา  โชติชะวงศ์  

  นางรัชนีนรินทร์  คลังเงินวรากร  

  นายจรัญ ไล้ทองคำ  

  นางสาวศิริรัตน์  อาศนะ  

  นางสาวพุมเรียง อรุณเรือง  

  นายปรีชา บุญสุวรรณ  
   

ผู้ช่วยที่ปรึกษา

 
   

  ดร. ประยงค์ แก่นลา  

  นางพันทิพา  สิงหัษฐิต  
   

ผู้ประสานงาน

 
   

  นายชาญชัย สุภาพันธุ์