ข่าวประชาสัมพันธ์


ข้อมูลทั้งหมด 301 ระเบียน « Previous 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 14 16 Next »

เลขที่ หัวข้อข่าว ประเภท
65/2559

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนในช่วงปิดภาคเรียน

-
โพสเมื่อ 2018-07-09 16:03:00

โพสโดย นางสาวปิลันธสุทธิ์ เอื้อโภไคย
คำสั่ง
67/2559

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือน เมษายน 2559

-
โพสเมื่อ 2018-07-09 16:03:37

โพสโดย นางสาวปิลันธสุทธิ์ เอื้อโภไคย
คำสั่ง
68/2559

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือน พฤษภาคม 2559

-
โพสเมื่อ 2018-07-09 16:06:07

โพสโดย นางสาวปิลันธสุทธิ์ เอื้อโภไคย
คำสั่ง
72/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการอบรม Google Apps for Education

-
โพสเมื่อ 2018-07-09 16:06:34

โพสโดย นางสาวปิลันธสุทธิ์ เอื้อโภไคย
คำสั่ง
75/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดความรู้ทั่วไปและความสามารถด้านการอ่าน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559

-
โพสเมื่อ 2018-07-09 16:07:03

โพสโดย นางสาวปิลันธสุทธิ์ เอื้อโภไคย
คำสั่ง
77/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2559

-
โพสเมื่อ 2018-07-09 16:09:20

โพสโดย นางสาวปิลันธสุทธิ์ เอื้อโภไคย
คำสั่ง
78/2559

แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำหลักสูตรโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม พ.ศ.2553 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง 2559)

-
โพสเมื่อ 2018-07-09 16:10:31

โพสโดย นางสาวปิลันธสุทธิ์ เอื้อโภไคย
คำสั่ง
78./2559

แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทำหน้าที่เวรประจำวัน ประจำปีการศึกษา 2559

-
โพสเมื่อ 2018-07-09 16:11:02

โพสโดย นางสาวปิลันธสุทธิ์ เอื้อโภไคย
คำสั่ง
79/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการแจกเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2559

-
โพสเมื่อ 2018-07-10 08:46:09

โพสโดย นางสาวปิลันธสุทธิ์ เอื้อโภไคย
คำสั่ง
81/2559

แต่งตั้งครูพี่เลี้ยง เพื่อทำการนิเทศการปฏิบัติงานสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

-
โพสเมื่อ 2018-07-10 08:46:46

โพสโดย นางสาวปิลันธสุทธิ์ เอื้อโภไคย
คำสั่ง
82/2559

แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

-
โพสเมื่อ 2018-07-10 08:47:20

โพสโดย นางสาวปิลันธสุทธิ์ เอื้อโภไคย
คำสั่ง
83/2559

แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

-
โพสเมื่อ 2018-07-10 08:47:57

โพสโดย นางสาวปิลันธสุทธิ์ เอื้อโภไคย
คำสั่ง
89/2559

แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทำหน้าที่เวรประจำวันศุกร์ ประจำปีการศึกษา 1/2559

-
โพสเมื่อ 2018-07-10 08:48:37

โพสโดย นางสาวปิลันธสุทธิ์ เอื้อโภไคย
คำสั่ง
90/2559

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือน มิถุนายน 2559

-
โพสเมื่อ 2018-07-10 09:33:06

โพสโดย นางสาวปิลันธสุทธิ์ เอื้อโภไคย
คำสั่ง
91/2559

แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่สอน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

-
โพสเมื่อ 2018-07-10 09:33:37

โพสโดย นางสาวปิลันธสุทธิ์ เอื้อโภไคย
คำสั่ง
93/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินทุนการศึกษาให้นักเรียนที่ยากจน

-
โพสเมื่อ 2018-07-10 11:35:29

โพสโดย นางสาวปิลันธสุทธิ์ เอื้อโภไคย
คำสั่ง
103/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559

-
โพสเมื่อ 2018-07-10 11:39:55

โพสโดย นางสาวปิลันธสุทธิ์ เอื้อโภไคย
คำสั่ง
104/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเข้าค่ายคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559

-
โพสเมื่อ 2018-07-10 11:42:46

โพสโดย นางสาวปิลันธสุทธิ์ เอื้อโภไคย
คำสั่ง
110/2559

แต่งตั้งคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559

-
โพสเมื่อ 2018-07-10 11:46:39

โพสโดย นางสาวปิลันธสุทธิ์ เอื้อโภไคย
คำสั่ง
111/2559

แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการกิจกรรมวันสุนทรภู่คู่วันภาษาไทยแห่งชาติ

-
โพสเมื่อ 2018-07-10 11:49:16

โพสโดย นางสาวปิลันธสุทธิ์ เอื้อโภไคย
คำสั่ง

ข้อมูลทั้งหมด 301 ระเบียน « Previous 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 14 16 Next »

ผู้อำนวยการโรงเรียน

บุคลากร

ลิงค์น่าสนใจ