ข่าวประชาสัมพันธ์


ข้อมูลทั้งหมด 307 ระเบียน « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 16 Next »

เลขที่ หัวข้อข่าว ประเภท
120/2561

แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการกิจกรรมวันสุนทรภู่คู่วันภาษาไทยแห่งชาติ

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:24:22

โพสโดย นางสาวปิลันธสุทธิ์ เอื้อโภไคย
คำสั่ง
122/2561

แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่สอน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:24:34

โพสโดย นางสาวปิลันธสุทธิ์ เอื้อโภไคย
คำสั่ง
127/2561

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ประจำปีการศึกษา 2561

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:25:04

โพสโดย นางสาวปิลันธสุทธิ์ เอื้อโภไคย
คำสั่ง
128/2561

แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบกิจกรรมการเดินสวนสนามเนื่องในวันสถาปนากิจการลูกเสือไทย ประจำปีการศึกษา 2561

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:25:18

โพสโดย นางสาวปิลันธสุทธิ์ เอื้อโภไคย
คำสั่ง
138/2561

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 1 ครั้งที่ 1

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:26:25

โพสโดย นางสาวปิลันธสุทธิ์ เอื้อโภไคย
คำสั่ง
146/2561

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

-
โพสเมื่อ 2018-07-16 14:33:39

โพสโดย นางสาวปิลันธสุทธิ์ เอื้อโภไคย
คำสั่ง
156/2561

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2561

-
โพสเมื่อ 2018-08-16 09:15:08

โพสโดย นางสาวปิลันธสุทธิ์ เอื้อโภไคย
คำสั่ง
157/2561

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา

-
โพสเมื่อ 2018-08-16 09:17:16

โพสโดย นางสาวปิลันธสุทธิ์ เอื้อโภไคย
คำสั่ง
161/2561

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือน สิงหาคม 2561

-
โพสเมื่อ 2018-08-16 09:22:52

โพสโดย นางสาวปิลันธสุทธิ์ เอื้อโภไคย
คำสั่ง
165/2561

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561

-
โพสเมื่อ 2018-08-16 09:24:14

โพสโดย นางสาวปิลันธสุทธิ์ เอื้อโภไคย
คำสั่ง
170/2561

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

-
โพสเมื่อ 2018-08-16 09:25:37

โพสโดย นางสาวปิลันธสุทธิ์ เอื้อโภไคย
คำสั่ง
174/2561

แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่บุคลากรปฏิบัติหน้าที่พิเศษนอกเหนือจากงานการสอน ประจำปีการศึกษา 2561

-
โพสเมื่อ 2018-08-30 11:57:54

โพสโดย นางสาวปิลันธสุทธิ์ เอื้อโภไคย
คำสั่ง
541/2561

การจัดโครงการ "โลกสวย ตาใส ครูไทยไร้ต้อกระจก"

สำนักงาน สกสค.จังหวัดบุรีรัมย์ แจ้งกำหนดการดำเนินโครงการ อำเภอหนองกี่ ในวันที่ 3 ก.ค. 61 ณ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่ เชิญชวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านเข้ารับการตรวจตามกำหนดการดังกล่าว
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 12:58:14

โพสโดย นางสาวปิลันธสุทธิ์ เอื้อโภไคย
ประกาศทั่วไป
543/2561

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวคิด No Child Left Behind

แจ้งทุกท่านเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 12:56:57

โพสโดย นางสาวปิลันธสุทธิ์ เอื้อโภไคย
ประกาศทั่วไป
551/2561

การลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. และ ช.พ.ส.

สำนักงาน สกสค. จังหวัดบุรีรัมย์ และธนาคารออมสิน ร่วมกันจัดทำมาตรการผ่อนปรนการผ่อนชำระหนี้เงินกู้เพื่อช่วยเหลือผู้กู้ที่ค้างชำระหนี้เงินกู้โครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. - ช.พ.ส.
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:55:20

โพสโดย นางสาวปิลันธสุทธิ์ เอื้อโภไคย
หนังสือราชการ
559/2561

ขอความอนุเคราะห์เสนอข้อมูลบุคคลเพื่อประกอบการพิจารณาเป็นศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2561

สนใจส่งรายชื่อ ประวัติ และผลงานได้ที่ สำนักงานวัฒนาธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ภายในวันที่ 25 ก.ค. 61
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:55:51

โพสโดย นางสาวปิลันธสุทธิ์ เอื้อโภไคย
หนังสือราชการ
567/2561

แจ้งการยืมเงินโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:43:33

โพสโดย นางสาวปิลันธสุทธิ์ เอื้อโภไคย
หนังสือราชการ
568.69/2561

เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:43:48

โพสโดย นางสาวปิลันธสุทธิ์ เอื้อโภไคย
ประกาศทั่วไป
578/2561

โครงการทุนอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านภาษาญี่ปุ่น

โครงการทุนอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านภาษาญี่ปุ่น (ระดับสูง) สำหรับครูมัธยมศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น รุ่นที่ 3
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:44:31

โพสโดย นางสาวปิลันธสุทธิ์ เอื้อโภไคย
ประกาศทั่วไป
592/2561

ประชาสัมพันธ์โครงการและเข้าร่วมอบรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในวันที่ 5 ก.ค. 61 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:44:43

โพสโดย นางสาวปิลันธสุทธิ์ เอื้อโภไคย
ประกาศทั่วไป

ข้อมูลทั้งหมด 307 ระเบียน « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 16 Next »

ผู้อำนวยการโรงเรียน

บุคลากร

ลิงค์น่าสนใจ