ข่าวประชาสัมพันธ์


ข้อมูลทั้งหมด 307 ระเบียน « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 16 Next »

เลขที่ หัวข้อข่าว ประเภท
5/2561

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการเตรียมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Pre O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:41:05

โพสโดย นางสาวปิลันธสุทธิ์ เอื้อโภไคย
คำสั่ง
6/2561

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:44:55

โพสโดย นางสาวปิลันธสุทธิ์ เอื้อโภไคย
คำสั่ง
8/2561

แต่งตั้งนักกีฬาวันครู 2561 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:46:02

โพสโดย นางสาวปิลันธสุทธิ์ เอื้อโภไคย
คำสั่ง
14/2561

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 2

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:26:37

โพสโดย นางสาวปิลันธสุทธิ์ เอื้อโภไคย
คำสั่ง
15/2561

แก้ไขคำสั่งการแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือน มกราคม 2561

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:27:02

โพสโดย นางสาวปิลันธสุทธิ์ เอื้อโภไคย
คำสั่ง
16/2561

แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทำหน้าที่เวรประจำวัน ประจำปีการศึกษา 2-2560

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:27:17

โพสโดย นางสาวปิลันธสุทธิ์ เอื้อโภไคย
คำสั่ง
17/2561

แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทำหน้าที่เวรประจำวันศุกร์ ประจำปีการศึกษา 2/2560

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:27:28

โพสโดย นางสาวปิลันธสุทธิ์ เอื้อโภไคย
คำสั่ง
21/2561

แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินปัจจัยพื้นฐาน (ค่าชุดปฏบัติธรรม และทุนการศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2560

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:27:38

โพสโดย นางสาวปิลันธสุทธิ์ เอื้อโภไคย
คำสั่ง
25/2561

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:27:52

โพสโดย นางสาวปิลันธสุทธิ์ เอื้อโภไคย
คำสั่ง
33/2561

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2 ประจำปีการศึกษา 2560

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:28:05

โพสโดย นางสาวปิลันธสุทธิ์ เอื้อโภไคย
คำสั่ง
34/2561

แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:28:19

โพสโดย นางสาวปิลันธสุทธิ์ เอื้อโภไคย
คำสั่ง
38/2561

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:39:28

โพสโดย นางสาวปิลันธสุทธิ์ เอื้อโภไคย
คำสั่ง
39/2561

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และงานวิชาการสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:39:53

โพสโดย นางสาวปิลันธสุทธิ์ เอื้อโภไคย
คำสั่ง
42/2561

การแต่งตั้งเวรกลางวันและกลางคืน ครูเวร ผู้ตรวจเวร ผู้อยู่เวร ประจำเดือน มีนาคม 2561

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:40:06

โพสโดย นางสาวปิลันธสุทธิ์ เอื้อโภไคย
คำสั่ง
45/2561

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:40:53

โพสโดย นางสาวปิลันธสุทธิ์ เอื้อโภไคย
คำสั่ง
50/2561

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมปัจฉิมนักเรียน ม.3,ม.6 ประจำปีการศึกษา 2560

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:41:17

โพสโดย นางสาวปิลันธสุทธิ์ เอื้อโภไคย
คำสั่ง
51/2561

แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินปัจจัยพื้นฐาน (ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบ และทุนการศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2561

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:41:32

โพสโดย นางสาวปิลันธสุทธิ์ เอื้อโภไคย
คำสั่ง
52/2561

แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา (ตำแหน่งผู้สอน) ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561)

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:42:03

โพสโดย นางสาวปิลันธสุทธิ์ เอื้อโภไคย
คำสั่ง
53/2561

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณาเสนอแนะการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา/ค่าจ้างลูกจ้างประจำครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561)

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:42:20

โพสโดย นางสาวปิลันธสุทธิ์ เอื้อโภไคย
คำสั่ง
56/2561

แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียนและมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

-
แก้ไขโพสเมื่อ 2018-07-05 10:43:22

โพสโดย นางสาวปิลันธสุทธิ์ เอื้อโภไคย
คำสั่ง

ข้อมูลทั้งหมด 307 ระเบียน « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 16 Next »

ผู้อำนวยการโรงเรียน

บุคลากร

ลิงค์น่าสนใจ