โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม ต.เมืองไผ่ อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 044-666-391 E-Mail :
webmaster E-mail : mpsc.network@gmail.com
Facebook
นายจำรัส      เตสะ
ประธานคณะกรรมการ
นายคุ้มภัย  ฉิมจารย์
กรรมการ
นายบุญจันทร์  ฉิมจารย์
กรรมการ
นายฉลอม    เพ่งพิศ
นายประยูร   วิเศษพันธ์
กรรมการ
กรรมการ
นายสมพงษ์   อินทร์ชำนาญ
นายทองมา    ธรรมดา
กรรมการ
กรรมการ
นางสุรีย์พร  ลอยศักดิ์
นายสุนทร   สุขทวี
กรรมการ
กรรมการ
นายตี๋  นานกระโทก
นายสมชาย   ปรีชาพูด
กรรมการ
กรรมการ
นายสรศักดิ์  คชศักดิ์
นายสุเทพ  นาคเจริญ
กรรมการ
กรรมการ
นายพณิชย์ภณ  หลักฐิติวัฒน์
นายสุบิน ฝ่ายเทศ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
นายสุบิน  ฝ่ายเทศ
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน