โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม ต.เมืองไผ่ อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 044-666-391 E-Mail :
webmaster E-mail : mpsc.network@gmail.com
Facebook
          โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม   เปิดทำการสอนครั้งแรกในวันที่  19  พฤษภาคม  พ.ศ. 2534 ในฐานะโรงเรียนหนองกี่พิทยาคม  (สาขา)  โดยขอใช้อาคารของโรงเรียนจตุคามราษฎร์วิทยา   ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ  จังหวัดบุรีรัมย์   เป็นสถานที่ทำการสอนแทน เหตุผลในการจัดตั้งโรงเรียนนี้ขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ให้แก่ นักเรียนในเขตพื้นที่  ต.เมืองไผ่ และ ต.ท่าโพธิ์ชัยที่ห่างไกลตัวอำเภอหนองกี่ โดยมีผู้มาดูแลโรงเรียนสาขาสับเปลี่ยน หมุนเวียนกันจำนวน  4  ท่าน  คือ
        1.  นายพนมยงค์       สระแก้ว                               
        2.  นายสันติ              สุยโพธิ์น้อย                               
        3.  นายวินัย              พุ่มไพบูลย์                               
        4.  นายอมรพันธุ์        เพศสวัสดิ์                                         
          ต่อมาสภาตำบลเมืองไผ่  ได้มอบที่ดินสาธารณประโยชน์  จำนวน   175 ไร่  และจัดหาวัสดุต่าง ๆ ในการจัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราว   จำนวน  1  หลัง   โรงเรียนจึงย้ายที่ทำการใหม่มาอยู่ที่ใหม่ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

          วันที่  26  กุมภาพันธ์  2535  กระทรวงศึกษาธิการ  ได้ประกาศตั้งเป็นโรงเรียนรัฐบาลเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  และตั้งให้นายวุฒิพงศ์   คงเสนา  ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคมอีกตำแหน่งหนึ่ง

          วันที่  30 พฤศจิกายน  2535  กรมสามัญแต่งตั้งให้นายพนมยงค์   สระแก้ว  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกี่พิทยาคม  มาปฏิบัติหน้าที่รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่  โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม                         

          วันที่  16  ธันวาคม  2536  กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้นายพนมยงค์   สระแก้ว  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม  เป็นคนแรกรายนามผู้บริหารโรงเรียน
        1.  นายพนมยงค์       สระแก้ว          ระยะเวลา  30 พ.ย. 35 - 7 มี.ค. 39                   
        2.  นายสุรสิทธิ์         สิงห์พลงาม     ระยะเวลา  10 เม.ย. 39 - 14 พ.ย. 44                   
        3.  นายสรกฤช          นพธราวุฒิ      ระยะเวลา  15 พ.ย. 44 - 30 ก.ย. 51                             
        4.  นายเหมือน          รักสนาม          ระยะเวลา   1 ต.ค. 51 -  30  ก.ย. 58
        5.  นายสุบิน             ฝ่ายเทศ           ระยะเวลา   1 ต.ค. 58 - ปัจจุบัน

ที่ตั้งและขนาด
          โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม    ตั้งอยู่ในที่ดินสาธารณประโยชน์  เลขที่  59 หมู่ที่ 1 ต.เมืองไผ่   อ.หนองกี่   จ.บุรีรัมย์   31210  มีพื้นที่ทั้งหมด 175  ไร่   แบ่งให้องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ เพื่อจัดสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ จำนวน  70 ไร่ ปัจจุบันจึงมีพื้นที่ 105 ไร่ สภาพพื้นที่เป็นป่าเบญจพรรณอยู่ในพื้นที่ราบการเดินทางไปมาสะดวก   ห่างจากอำเภอหนองกี่  23 กม.  และห่างจากจังหวัดบุรีรัมย์ 85 กม.

อาณาเขตติดต่อ ดังนี้
          ทิศเหนือ                  ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ 
          ทิศใต้                      ติดต่อกับที่ดินเอกชน
          ทิศตะวันออก           ติดต่อกับ ถนนสายสระขุด
- โคกสว่าง
          ทิศตะวันตก             ติดต่อกับที่ดินเอกชน         

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

                               
ยิ้มแย้มแจ่มใส ทักทายสวัสดี

เอกลักษณ์ของโรงเรียน
                               
โรงเรียนเล็กในป่าใหญ่

วิสัยทัศน์
                โรงเรียน  เป็นแหล่งเรียนรู้ ที่มีคุณภาพด้านทักษะการเรียนรู้  คู่คุณธรรม โดยยึดหลังปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นพลังขับเคลื่อนการศึกษาเข้าสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย ภายในปี 2558

พันธกิจ
                "พัฒนาและส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีความรู้คู่คุณธรรม โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่มาตรฐานสากล"

เป้าประสงค์
          1.  ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
          2.  ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ คู่คุณธรรม มีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานสากล
          3.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
          4.  โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคมมีความเข้มแข็ง เป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่สากล

คำขวัญของโรงเรียน
                               
ร่มรื่นพันธุ์ไม้   แจ่มใสนอบน้อม  เพียบพร้อมคุณธรรม  ก้าวล้ำวิชาการ

คติพจน์และคติธรรมของโรงเรียน

                               
คติพจน์
                                               
“  ศึกษาดี    มีวินัย   ใฝ่พัฒนา   สามัคคี

                              
คติธรรม
                                                    
อทธาปิ    ปัญญ  ว   สต    ปสฎฐา
                                                (
ปัญญาเท่านั้นอันผู้สงบทั้งหลายสรรเสริญ)

สีประจำโรงเรียน                 
“  สีเขียว  -  สีเหลือง
                               
สีเขียว                    หมายถึง               ความเป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์
                                           สีเหลือง                 หมายถึง               ความเป็นผู้มีสติปัญญาดี
ตราสัญลักษณ์
นายสุบิน  ฝ่ายเทศ
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน